---- B e r i t a ~~~ S e m a s a ---

Selamat Menyambut Tahun Baru 2016 semoga kita sentiasa mendapat keberkatan Allah.

Friday, December 12, 2008

Mengenali Ulama Hadith

Biografi para ulama ahlul hadith mulai dari zaman sahabat hingga sekarang yang masyhur :

1. Khalifah ar-Rasyidin :
 • Abu Bakr Ash-Shiddiq
 • Umar bin Al-Khaththab
 • Utsman bin Affan
 • Ali bin Abi Thalib
2. Al-Abadillah :

 • Ibnu Umar
 • Ibnu Abbas
 • Ibnu Az-Zubair
 • Ibnu Amr
 • Ibnu Mas’ud
 • Aisyah binti Abubakar
 • Ummu Salamah
 • Zainab bint Jahsy
 • Anas bin Malik
 • Zaid bin Tsabit
 • Abu Hurairah
 • Jabir bin Abdillah
 • Abu Sa’id Al-Khudri
 • Mu’adz bin Jabal
 • Abu Dzarr al-Ghifari
 • Sa’ad bin Abi Waqqash
 • Abu Darda’
3. Para Tabi’in :
 • Sa’id bin Al-Musayyab wafat 90 H
 • Urwah bin Zubair wafat 99 H
 • Sa’id bin Jubair wafat 95 H
 • Ali bin Al-Husain Zainal Abidin wafat 93 H
 • Muhammad bin Al-Hanafiyah wafat 80 H
 • Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah bin Mas’ud wafat 94 H
 • Salim bin Abdullah bin Umar wafat 106 H
 • Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr Ash Shiddiq
 • Al-Hasan Al-Bashri wafat 110 H
 • Muhammad bin Sirin wafat 110 H
 • Umar bin Abdul Aziz wafat 101 H
 • Nafi’ bin Hurmuz wafat 117 H
 • Muhammad bin Syihab Az-Zuhri wafat 125 H
 • Ikrimah wafat 105 H
 • Asy Sya’by wafat 104 H
 • Ibrahim an-Nakha’iy wafat 96 H
 • Aqamah wafat 62 H
4. Para Tabi’ut tabi’in :

 • Malik bin Anas wafat 179 H
 • Al-Auza’i wafat 157 H
 • Sufyan bin Said Ats-Tsauri wafat 161 H
 • Sufyan bin Uyainah wafat 193 H
 • Al-Laits bin Sa’ad wafat 175 H
 • Syu’bah ibn A-Hajjaj wafat 160 H
 • Abu Hanifah An-Nu’man wafat 150 H
5. Atba’ Tabi’it Tabi’in (Setelah para tabi’ut tabi’in):
 • Abdullah bin Al-Mubarak wafat 181 H
 • Waki’ bin Al-Jarrah wafat 197 H
 • Abdurrahman bin Mahdy wafat 198 H
 • Yahya bin Sa’id Al-Qaththan wafat 198 H
 • Imam Syafi’i wafat 204 H
6. Murid-Murid atba’ Tabi’it Tabi’in :
 • Ahmad bin Hambal wafat 241 H
 • Yahya bin Ma’in wafat 233 H
 • Ali bin Al-Madini wafat 234 H
 • Abu Bakar bin Abi Syaibah Wafat 235 H
 • Ibnu Rahawaih Wafat 238 H
 • Ibnu Qutaibah Wafat 236 H
7. Kemudian murid-muridnya seperti:
 • Al-Bukhari wafat 256 H
 • Muslim wafat 271 H
 • Ibnu Majah wafat 273 H
 • Abu Hatim wafat 277 H
 • Abu Zur’ah wafat 264 H
 • Abu Dawud : wafat 275 H
 • At-Tirmidzi wafat 279H
 • An Nasa’i wafat 234 H
8. Generasi berikutnya (orang-orang generasi berikutnya yang berjalan di jalan mereka adalah) :

 • Ibnu Jarir ath Thabary wafat 310 H
 • Ibnu Khuzaimah wafat 311 H
 • Muhammad Ibn Sa’ad wafat 230 H
 • Ad-Daruquthni wafat 385 H
 • Ath-Thahawi wafat 321 H
 • Al-Ajurri wafat 360 H
 • Ibnu Hibban wafat 342 H
 • Ath Thabarany wafat 360 H
 • Al-Hakim An-Naisaburi wafat 405 H
 • Al-Lalika’i wafat 416 H
 • Al-Baihaqi wafat 458 H
 • Al-Khathib Al-Baghdadi wafat 463 H
 • Ibnu Qudamah Al Maqdisi wafat 620 H
9. Murid-Murid Mereka :
 • Ibnu Daqiq Al-led wafat 702 H
 • Ibnu Taimiyah wafat 728 H
 • Al-Mizzi wafat 742 H
 • Imam Adz-Dzahabi (wafat 748 H)
 • Imam Ibnul-Qoyyim al-Jauziyyah (wafat 751 H)
 • Ibnu Katsir wafat 774 H
 • Asy-Syathibi wafat 790 H
 • Ibnu Rajab wafat 795 H
10. Ulama Generasi Akhir :

 • Ash-Shan’ani wafat 1182 H
 • Muhammad Shiddiq Hasan Khan wafat 1307 H
 • Al-Mubarakfuri wafat 1427 H
 • Abdurrahman As-Sa`di wafat 1367 H
 • Ahmad Syakir wafat 1377 H
 • Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh wafat 1389 H
 • Muhammad Amin Asy-Syinqithi wafat 1393 H
 • Muhammad Nashiruddin Al-Albani wafat 1420 H
 • Abdul Aziz bin Abdillah Baz wafat 1420 H
 • Hammad Al-Anshari wafat 1418 H
 • Hamud At-Tuwaijiri wafat 1413 H
 • Muhammad Al-Jami wafat 1416 H
 • Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wafat 1423 H
 • Muqbil bin Hadi Al-Wadi’i wafat 1423 H
 • Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhahullah
 • Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah
 • Rabi’ bin Hadi Al-Madkhali hafidhahullah
Sumber: Makanatu Ahli Hadits karya Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali dan Wujub Irtibath bi Ulama dengan sedikit tambahan.

Wallahuwaklam.

Thursday, December 11, 2008

Hari Raya Korban


Bulan Zulhijjah, khususnya sepuluh hari awalnya adalah merupakan peluang kedua selepas Ramadhan untuk umat Islam mendapatkan gandaan keredhaan, keampunan dan pahala amalan.
Disebutkan oleh Nabi s.a.w : "Sebaik-baik hari di dunia adalah sepuluh hari itu" (Riwayat al-Bazzar ; Albani : Sohih).

Allah SWT pula berfirman :
وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ
"Demi Fajar dan hari-hari yang sepuluh" ( Al-Fajr : 1).

Majoriti ulama menyatakan hari sepuluh itu merujuk kepada hari pertama hingga sepuluh Zulhijjah dan bukannya sepuluh terakhir Ramadhan. (Zad Al-Ma'ad, Ibn Qayyim). Ia juga disebut oleh Nabi s.a.w dalam hadith lain :

"Tiada hari-hari yang lebih disukai oleh Allah s.n.w untuk hambanya memperbanyakkan amalan dari sepuluh hari ini" (Riwayat Al-Bukhari).

AMALAN-AMALAN UTAMA

Manakala amalan-amalan yang digalakkan sepanjang sepuluh awal Zulhijjah yang amat besar pahalanya ini antaranya :-
 1. Zikir : Iaitu dengan memperbanyakkan zikir Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha Illa Allah dan Allahu Akbar. Ia bersumber dari hadith riwayat At-Tabrani yang diakui sohih oleh Imam Al-Munziri. Allah s.n.w juga menyebut ertinya : "Supaya mereka menyaksikan berbagai perkara yang mendatangkan faedah kepada mereka serta memperingati dan menyebut nama Allah, pada hari-hari yang tertentu.." (Al-Hajj : 28). Ibn Abbas r.a mentafsirkan erti ‘hari-hari tertentu' adalah sepuluh hari Zulhijjah ini dan inilah pendapat majoriti ulama jua.
 2. Berpuasa : Amat digalakkan berpuasa pada satu hingga sembilan Zulhijjah bagi orang yang tidak menunaikan Haji. Hari Arafah (9 Zulhijjah ) pula adalah hari yang terbaik untuk berpuasa. Nabi s.a.w bersabda tentang kelebihan hari Arafah :
  "Tiada hari yang lebih banyak Allah membebaskan hambanya lebih dari hari Arafah" (Riwayat Muslim). Nabi s.a.w juga bila ditanya tentang kelebihan berpuasa pada hari Arafah ini menjawab, ia menghapuskan dosa yang lalu dan tahun kemudiannya.
 3. Melakukan lain-lain amalan seperti bersedekah, membaca Al-Quran, solat sunat dan lain-lain. Ia semuanya termasuk di dalam umum hadith yang menunjukkan ianya amat disukai oleh Allah s.n.w.
 4. Menjauhi maksiat dan masa terbaik untuk memulakan taubat bagi sesiapa yang masih berfikir-fikir dan menangguhnya. Amat biadap jika umat Islam bersukaria dengan melampaui batas haram di hari yang amat agung di sisi Allah SWT ini. Bertaubatlah dengan sebenar-benar taubat dan sedarilah bahawa hidup ini sementara dan seluruh keseronokannya adalah tipu daya semata-mata.
 5. Bertakbir : Ibn Abi Shaibah menyebut bahawa Ali k.w menunjukkan bahawa permulaan takbir bermula sejurus selepas solat Subuh hari Arafah sehingga hujung waktu Asar hari ketiga Tashriq.
 6. Berkorban : Allah SWT berfirman : ertinya : "dan berdoalah dan berkorban". Allah SWT juga menyebut :
  وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوب

  Ertinya : "Sesiapa yang membesarkan syiar Allah (berkorban) maka ia adalah dari tanda ketaqwaan hati" (Al-Hajj : 32)
  Sebuah hadis menyebut :
  ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم

  Ertinya : "Tiadalah amalan anak Adam yang lebih disukai oleh Allah s.n.w pada hari korban kecuali berkorban (dengan menyembelih binatang)" ( Riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud ; Gharib, namun terdapat rawi yang dipertikaikan )


POTONG KUKU, RAMBUT & HUKUM QURBAN

Hukum berkorban adalah sunat muakkad (yang dituntut) bagi orang yang mempunyai lebihan dan kemudahan harta. Demikian pendapat majoriti ulama termasuklah sahabat besar seperti Abu Bakar as-Siddiq r.a, Umar al-Khattab r.a, Ibn Mas'ud r.a dan lain-lain, kecuali Imam Abu Hanifah berpendapat ianya WAJIB bagi mereka yang berkemampuan.

Bagi menggandakan pahala korban, seseorang yang sudah berniat awal untuk melakukannya digalakkan menahan diri dari memotong rambut dan kuku. Ia berdasarkan hadith riwayat Muslim yang sohih, iaitu :-

من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي
Ertinya :

Barangsiapa yang ingin menyembelih (berkorban ), dan telah masuk sepuluh awal Zulhijjah, maka janganlah dia memotong apa-apa rambut atau kukunya SEHINGGALAH sampai korban dilaksanakan" ( Muslim, 3/39 )

Justeru, majoriti ulama dari mazhab Maliki, Syafie dan sebahagian Hambali menyatakan makruh hukumnya bagi melanggarnya. Bagaimanapun ia tiadalah termasuk dalam kategori haram kerana Aisyah r.a pernah meriwayatkan bahawa beliau pernah menempah (menandakan dan membeli binatang) dan diniatkan untuk dilakukan Qurban, dan Aisyah r.a menyebutkan, tiadalah Nabi s.a.w mengharamkan apa-apa (semasa menunggu masa untuk menyembelih) sehinggalah sampai waktu sembelihan. Hadis tersebut adalah sohih riwayat al-Bukhari dan Muslim.

Justeru, adalah dibenarkan untuk memotong kuku jika ia boleh mengganggu kesempurnaan wudhu dan lain-lain kewajiban. Tidak harus juga berqorban hanya dengan mengeluarkan harganya atau daging lembu yang telah disembelih dari pasar lalu disedekahkan atas niat Qurban.

Tatkala itu, ia dianggap sedekah biasa sahaja dan bukannya Qurban yang disyariatkan di hari raya Aidiladha. Pahala Qurban adalah jauh lebih hebat dari bersedekah harganya sahaja. Ia adalah fatwa oleh majoriti ahli ilmu seperti Imam Abu Hanifah, Malik, Syafie, Ahmad dan lain-lain.

Adalah diingatkan juga agar meniatkan Qurban itu adalah kerana Allah SWT semata-mata, menuruti sunnah Nabi s.a.w dan Nabi Ibrahim a.s dan bukannya untuk menyedekahkan daging atau lain-lain niat.

Firman Allah :
لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

Ertinya : Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keredhaan) Allah, tetapi ketaqwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. (Al-Hajj : 37)

KONGSI LEMBU

Harus hukumnya menurut majoriti ulama untuk berkongsi seekor lembu dengan dibahagikan kepada 7 bahagian atau seekor kambing berdasarkan hadith Nabi yang diriwayatkan oleh Jabir r.a.

Adalah digalakkan juga untuk menyembelih sendiri (jika berkemampuan) atau menghadiri majlis sembelihan. Sebuah riwayat hadith pernah mencatatkan nasihat Nabi s.a.w kepada Fatimah yang ingin berqurban :
احضري أضحيتك، يغفر لك بأول قطر من دمها

Ertinya : "Hadirkanlah dirimu di waktu sembelihan, diampunkan bagimu dari titisan darah sembelihanmu yang pertama"

BINATANG TERBAIK UNTUK KURBAN

Yang terbaik adalah unta, diikuti oleh lembu, kerbau, kemudian biri-biri, kambing dan jika tidak mampu bolehlah 1/7 dari unta, lembu, kerbau. Yang terbaik sudah tentulah yang paling banyak dagingnya maka lebih ramai mendapat merasai dan manfaatnya.

PEMBAHAGIAN DAGING

Daging qurban yang telah siap dilapah bolehlah dibahagikan SEPERTI BERIKUT :
 • 1/3 (sepertiga) kepada tuan rumah yang berqurban
 • 1/3 (sepertiga) kepada faqir miskin termasuklah jirannya dan saudara mara dan
 • 1/3 (sepertiga) lagi bagi sesiapa yang memintanya.
  Ia berdasarkan firman Allah SWT :
  فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ
  Ertinya : "Dan makanlah ia, dan berikanlah ia kepada orang yang susah dan faqir." (Al-Haj : 28) dan juga firman Allah :
  فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ
  Ertinya "Dan makanlah ia, dan berikanlah kepada orang yang memintanya dan yang tidak memintanya" (Al-Haj : 36)

Inilah yang dilakukan oleh Nabi s.a.w sebagaimana riwayat Ibn Abbas r.a dan Ibn Umar r.a. Namun demikian HARUS (DIBENARKAN) untuk tidak mengikut cara pembahagian ini SAMADA UNTUK MAKAN KESELURUHANNYA ATAU KEBANYAKKANNYA.

Bagaimanapun adalah dilarang untuk memberikan tukang-tukang lapah dan penyembelih upah atas usahanya (iaitu dengan ditetapkan dari awal), bagaimanapun ia harus jika dia termasuk dari kalangan faqir miskin atau diberikan secara sukarela orang ramai sebagai hadiah.

TIDAK DIBENARKAN juga sepakat ulama untuk menjual dagingnya. Namun tidak sepakat berkenaan penjualan kulit, bulunya dan tulang hasil qurban. Majoriti mazhab termasuk Syafie tidak membenarkan. DIBENARKAN untuk menyimpan daging-daging kurban walaupun melebihi 3 (tiga) hari berdasarkan hadis Nabi s.a.w yang diriwayatkan oleh Muslim.

MEMBERI DAGING KORBAN KEPADA ORANG KAFIR

Ulama berbeza pendapat dalam hal ini, sebahagian mazhab mengatakannya HARAM, ada yang mengatakannya MAKRUH dan Mazhab Hanbali, Hanafi mengatakannya sebagai HARUS kerana ia bukannya sedeqah wajib. Namun tanpa khilaf adalah lebih baik untuk mendahulukan umat Islam dalam hal ini.

APAKAH HAJI AKBAR ?

Nabi s.a.w menamakan hari sembelihan iaitu 10 Zulhijjah sebagai Haji Akbar. (Riwayat Abu Daud dengan sanad sohih : Ibn Qayyim dan Albani). Sayyidina Ali Abi Talib juga pernah ditanya tentang apakah itu Haji Akbar, beliau menjawab: "Ia adalah hari sembelihan (iaitu haji raya pertama). (Riwayat at-Tirmidzi)

Menurut Ulama itulah yang dimaksudkan di dalam ayat surat At-Taubah. Bagaimanapun sesetengah ulama membawakan hujah mereka mengatakan Haji Akbar itu adalah Hari Arafah. Setengah ulama pula bersama sahabat seperti Ibn Abbas r.a dan Ibn Umar r.a yang menyatakan bahawa Haji Akbar itu adalah hari arafah yang jatuhnya pada hari Jumaat dan pahalanya disebut sehebat 70 kali pahala Haji biasa.

Ia juga disebut oleh Imam al-Ghazzali, ini bermakna pada Haji Akbar, semua orang yang berada di Arafah akan diampunkan. Ia berdasarkan satu hadith yang diriwayat oleh Razin dalam Tajrid as-Sihhah, bagaimanapun al-Munawi menolak hadith itu dengan katanya "tiada asalnya".

Kesimpulannya : Terdapat para sahabat mengatakan Haji Akbar itu adalah hari Arafah yang jatuh pada hari jumaat, mankala Ali k.w pula mengatakan ia adalah hari Qurban pada 10 Zulhijjah dan setengah yang lain pula menyebut ia adalah semua hari-hari wuquf di Mina ( hari Tasriq).

Akhirnya, adalah amat perlu dipastikan bahawa tarikh hari raya ‘Idil adha ini menurut ijtihad pemerintah kerajaan Saudi bagi menyatukan umat Islam di seluruh dunia ( kecuali jika benar-benar sesebuah Negara itu mengikut rukyah), tanpa rukyah maka kiraan yang terbaik adalah dengan menuruti Saudi.

Dengan itu, kekeliruan yang sering berlaku sebagaimana mencari Lailatul Qadar dan hariraya idilfitri akan berterusan.


Wallahuwaklam